گواهینامه DNW GMP

گواهینامه ISO10004:2018

ISO14001:2015

ISO 45001:2018

گواهینامه TUV AUSTRIA (سیستم مدیریت مبتنی بر EN ISO 9001:2015 )

گواهینامه ایزو ISO 9001:2015

CE